fbpx
Architektonická súťaž: Promenáda na Zemplínskej šírave

Hľadáme najlepšie architektonické riešenie budúcej pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy! Súťaž je verejná a zapojiť sa do nej môžu krajinní a autorizovaní architekti.

Súťaž je ukončená. INFORMÁCIE O JEJ VÝSLEDKOCH


UPDATE 21.12.2018:

Informácia k priebehu súťaže „Promenáda na Šírave“

Vážení súťažiaci,

v mene vyhlasovateľa Košice Región Turizmus vám chceme poďakovať za váš záujem o krajinársko-architektonickú súťaž návrhov „Promenáda na Šírave“.

Zároveň vás chceme informovať, že vzhľadom na možnosť zaslania súťažného návrhu poštovou prepravou podľa bodu 16.4. „Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi“, sa porota na svojom zasadnutí dňa 14.12.2018 uzniesla na odročení hodnotenia návrhov.

Po podrobnej obhliadke riešeného územia sa porota dňa 14.12.2018, za dodržania anonymity návrhov, oboznámila so všetkými návrhmi doručenými vyhlasovateľovi ku dňu zasadnutia a vypočula si stanovisko prizvaného experta k jednotlivým návrhom, ako i k riešenému územiu ako celku, v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zásahu do vodnej stavby I. kategórie.

Samotné hodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na druhom hodnotiacom zasadnutí poroty dňa 7.1.2019, teda v čase, kedy bude dostatočne zrejmé, že, aj vzhľadom na sviatočné obdobie a napriek možným zdržaniam v poštovej preprave , boli všetky súťažné návrhy, odoslané v termíne odovzdania (12.12.2018 do 15:00), doručené vyhlasovateľovi súťaže.

Za vyhlasovateľa,

…………………………………..

Martin Michálek, M.A.

sekretár súťaže, v.r.


UPDATE: Zverejnené otázky záujemcov a odpovede vyhlasovateľa súťaže k 20.11.2018.


Podmienky súťaže a overenie Slovenskej komory architektov nájdete v prílohách pod textom

Promenáda má v blízkej budúcnosti spojiť mólo pri Hoteli Glamour s areálom Thermalparku Šírava. O víťaznom architektonickom riešení rozhodne päťčlenná porota, v ktorej sú okrem vyhlasovateľa aj traja architekti. Najúspešnejší účastníci majú prisľúbené aj finančné odmeny – 3 000 eur pre víťaza, 1 800 eur pre druhého v poradí a tretí najlepší návrh získa 1 200 eur. „V poslednom období na Šírave pribudli nové alebo vynovené hotely, veľkú odozvu mali aj prvé dva ročníky nášho Pieskového kráľovstva. Vlani i tohto roku sme podporili projekty v blízkom okolí – v Ruskej Bystrej i lome Beňatina. Realizácia promenády je teda ďalším plánovaným krokom v našej snahe o systematický rozvoj a zvyšovanie atraktivity Zemplínskej šíravy. Snažíme sa k aktivitám pristupovať inovatívne a s dôrazom na kreativitu, preto dávame najprv priestor odborníkom na krajinársku architektúru. Návrh finálneho riešenia tak nebude robený od stola, ale s ohľadom na priestor, v ktorom sa bude nachádzať, a jeho rekreačno-zážitkové využitie,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.Víťazný návrh krajinársko-architektonickej súťaže bude podkladom pre projektovú dokumentáciu na realizáciu pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy. Návrhy môžu predkladať osoby alebo subjekty, ktoré sú oprávnené na činnosť podľa Zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch. Súťažné návrhy možno predkladať do 12. decembra 2018, pričom lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže je stanovená na 21. december 2018.

Účastníci môžu do súťaže podať aj viac návrhov, ktoré však nesmú byť spracované variantne. Záujemcovia nájdu súťažné podmienky a všetky potrebné podklady pod týmto článkom.


UMENIE NA MIESTE X

Poznáme mená umelcov, ktorých diela pribudnú na mapu turistických atraktivít Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región…

Kampaň KRAJ SVETA ovládla české FLEMA Media Awards

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, získala od svojho spustenia už…

Postavili sme prvú turistickú útulňu novej generácie

Vo Volovských vrchoch, v katastrálnom území obce Vyšný Medzev, pribudla nová turistická útulňa s unikátnou architektúrou. Jej výstavbu…