fbpx
Terra Incognita

Košice Región Turizmus je implementačným orgánom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. V rámci tejto činnosti koordinujeme finančnú, ale aj metodickú a marketingovú podporu pre úspešných žiadateľov o realizáciu projektov rozvíjajúcich infraštruktúru a služby v cestovnom ruchu. Táto podpora sa týka aj podujatí v Košickom kraji, ktoré majú regionálny až nadregionálny charakter.

Podpora projektov rozvíjajúcich úroveň cestovného ruchu v destinácii

Rozvoj turistickej infraštruktúry, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, ale aj rozširovanie zážitkovej ponuky destinácie pre návštevníka. To sú základné piliere filozofie podpory projektov rozvíjajúcich cestovný ruch v Košickom kraji. Program Terra Incognita podporuje aktívnych podnikateľov, samosprávy či združenia, ktoré majú kvalitné plány, ako napomôcť zvýšeniu atraktivity nášho regiónu.

Vďaka projektovej podpore programu Terra Incognita bolo za ostatné roky podorených mnoho zmysluplných projektov, ktoré – každý svojou mierou – prispeli k vyššej atraktívnosti danej lokality, a tým aj celej destinácie. Potvrdzujú to aktivity viacerých žiadateľov, ktorí dokážu rok čo rok prichádzať s novými plánmi rozvoja, ktoré logicky nadväzujú na predošlé dosiahnuté výsledky.

Medzi rokmi 2018 a 2020 došlo k užšej integrácii programu do destinačného manažmentu tak, aby boli jednotlivé aktivity čo najviac vzájomné prepojené a aby tak bol dosahovaný čo najväčší efekt synergie v prospech turizmu v destinácii Košický kraj.

hrad vinné žeriav
OZ Zemplínko-užská hradná cesta pracuje už niekoľko rokov na obnove hradu nad obcou Vinné aj s podporou programu Terra Incognita

Podpora podujatí

Jednou z dvoch nosných rovín podpory kultúrneho cestovného ruchu cez program Terra Incognita je podpora podujatí, ktoré svojou žánrovou či obsahovou ponukou, tematickým zameraním a cieľovou skupinou presahujú rámec lokality, v ktorej sa konajú.

Z dlhodobého hľadiska je naším cieľom dosiahnuť, aby podporované podujatia naberali na kvalite, organizačnej sebestačnosti a návštevníkom ponúkali stále hodnotnejší program, a aby sa takýmto spôsobom stali akýmsi živým pútačom pre dané miesto.

Pri podpore hľadíme aj na mieru zapojenia lokálnych subjektov do celkovej ponuky podujatia. Dôležitý je pre nás tiež potenciál podujatia zvyšovať návštevnosť turistických bodov záujmu v bezprostrednom okolí a, v ideálnom prípade, aj priniesť svojmu dejisku sekundárny ekonomický benefit v podobe prenocovaní účastníkov a návštevníkov podujatia.

Podporené podujatia od nás získavajú:

  • priamu finančnú podporu
  • konzultačno-dramaturgickú a organizačnú podporu
  • marketingovú podporu

Chcete sa dozvedieť viac o programe Terra Incognita a jeho výstupoch?

Pozrite si projektovú stránku www.terraincognita.sk