fbpx
OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA A REVITALIZÁCIA BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA HRADU 

Obnova hradu Krásna Hôrka, ako aj realizácia mnohých novostavieb v podhradí a okolí hradu sa uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie stavby, podľa harmonogramu zhotoviteľa stavby a v zmysle podmienok platnej Zmluvy o dielo na realizáciu stavby. 

 POPIS STAVEBNÝCH PRÁC KU DŇU 23.10.2023: 

OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA (V ČASTIACH DOLNÉHO A STREDNÉHO HRADU): 

 • V interiéroch väčšiny obnovovaných častí hradu sú ukončené búracie a demontážne práce. Odstraňovali sa novodobé konštrukcie (podlahy, priečky, obklady) a nevhodné materiály, hlavne na báze cementu. Pod dohľadom reštaurátorov sa vysekávali ryhy a drážky pre vodorovné aj zvislé potrubné vedenia a káblové rozvody. 
 • Naplno sa vykonávajú reštaurátorské práce na Strednom aj Dolnom hrade, ako obnova omietok (interiér aj exteriér), ako aj iných povrchových úprav stien a stropov a tiež obnova kamenných portálov, schodísk a iných článkov z kameňa a tiež drevených prvkov. Vzhľadom na klimatické podmienky sa prerušujú práce v exteriéri a budú pokračovať až na jar za priaznivých teplotných podmienok. V interiéroch, kde je možné vytvoriť vhodné teplotné podmienky, sa budú reštaurátorské práce realizovať naďalej. 
 • Realizuje sa montáž ležatých potrubných rozvodov vody a kanalizácie na Dolnom hrade. 
 • Montujú sa káblové rozvody silnoprúdovej elektroinštalácie a slaboprúdu (meranie a regulácia, kamerový systém, signalizácie a pod.) 
 • Demontovali sa a vybúrali vonkajšie povrchy nádvorí vo všetkých potrebných vrstvách, súčasne sa realizujú v týchto častiach aj výkopy pre vonkajšie rozvody vody a kanalizácie. Realizuje sa montáž vodovodných potrubí, ako aj potrubí vonkajšej areálovej dažďovej aj splaškovej kanalizácie, vrátane osadenia kanalizačných šácht. 
 • Počas stavebných prác sa realizuje zásahový archeologický výskum, ako aj nutný dohľad archeológov nad všetkými výkopovými prácami. 
 • Realizujú sa nové vrstvy podláh, zatiaľ ako podklady pre nášľapné vrstvy na Dolnom hrade a v časti Františkinho múzea – na všetkých podlažiach, vrátane podkrovného priestoru (vrstvy násypov zo sklorecyklátu, mineralizovanej drevnej štiepky, vrátane súvisiacich separačných vrstiev). 
 • Ukončila sa náročná obnova a sanácia hodnotného dreveného renesančného stropu zo 16. storočia – nad prízemím objektu – Františkino múzeum. 
 • Realizuje sa obnova pavlače na Rákocziho trakte, ktorá bola staticky narušená. 
 • V kaplnke hradu sa pristúpilo k náročnej sanácii vlhkej severnej steny, ako aj rozmerného epitafu ukotveného na tejto stene. 
 • Realizujú sa práce na obnove historickej dažďovej kanalizácie, odvádzajúcej dažďovú vodu zo 4. nádvoria za hradnou kaplnkou, s vedením mimo hradný komplex. 
 • Mnohé historické prvky ako kamenné články, sochy, dverné krídla, mreže, zábradlia a iné prvky boli odvezené z hradu do reštaurátorských dielní a dielní na umeleckoremeselnú obnovu. Prevoz a dočasné premiestnenie sa realizuje v zmysle zákonných postupov a potrebnej dokumentácie s odsúhlasením orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti KPÚ Košice. Niektoré obnovené kamenné prvky sa už nachádzajú v depozitároch SNM – Múzea Betliar a sú pripravené na návrat na Krásnu Hôrku.
 • V stolárskych dielňach sa vyrábajú nové výplne otvorových konštrukcií (okná, dvere, vráta), ako kópie historických prvkov. Okná sa začnú postupne osádzať koncom mesiaca 10/2023. 
 • Súčasne sa realizuje predstihový archeologický výskum v delostreleckej terase, pre obnovu Horného hradu. 

NOVOSTAVBY V PODHRADÍ, SÚ ROZOSTAVANÉ V TÝCHTO STAVEBNÝCH OBJEKTOCH: 

 • BUDOVA INFOCENTRA – hotová je hrubá stavba z monolitického oceľobetónu, v častiach pri teréne sú zateplené steny. Hotové sú ležaté rozvody kanalizácie, ako aj 2 hlbinné geotermálne vrty, hĺbky 100 m, ktoré budú zdrojom pre vykurovanie Infocentra tepelným čerpadlom. Celá stavba Infocentra je navrhnutá ako pasívna, čo sa týka spotreby tepelnej energie. 
 • OBJEKTY OBČERSTVENIA A SUVENÍROV – na objekte tzv. VEĽKÝ STÁNOK je hotová hrubá stavba suterénnej časti, kde budú verejné toalety, zrealizované sú hydroizolácie a tepelná izolácia podzemných stien a potrubné rozvody kanalizácie a vodovodu. 
 • Pre stavby tzv. MALÝCH STÁNKOV sú pripravené základové dosky. Samotné nadzemné stavby Malých stánkov, ako aj Veľkého stánku, budú montované drevostavby, ktoré sa aktuálne vyrábajú v dielenských priestoroch zhotoviteľa. 
 • ROZVODY SPLAŠKOVEJ A DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, ROZVODY PITNEJ AJ POŽIARNEJ VODY – cca na 80 % sú hotové potrubné rozvody súbežne vedené v trase požiarnej komunikácie, historickej cesty na hrad, ako aj areálové rozvody, s postupným osadzovaním kanalizačných a vodomerných šácht. 
 • HLAVNÉ PARKOVISKO P1 (pre osobné automobily), ako aj sekundárne odstavné parkovisko P2 (pre autobusy vedľa príjazdovej cesty) – zrealizované sú obrubníky a pripravené zhutnené a stabilizované podložia pre vrstvy parkoviska. Na obidvoch parkoviskách sú osadené odlučovače ropných látok a vsakovacie objekty na dažďovú vodu. 
 • POŽIARNA KOMUNIKÁCIA – po zemných prácach a prácach na káblových a potrubných rozvodoch v trase cesty je pripravený podklad pre konštrukciu komunikácie, s napojením na komunikácie v podhradí, ako aj napojenie na historickú cestu na hrad. 
 • AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE VODY – hrubé stavby obidvoch tlakových staníc (jedna v obci a druhá v polovici hradného kopca na severnej strane), vrátane akumulačnej nádrže na požiarnu vodu (160 m3), sú zrealizované. V súčasnosti sa realizujú izolácie a úpravy povrchov konštrukcií stavby. 
 • TRAFOSTANICA A ELEKTRICKÉ VEDENIE – po demontáži vzdušného vedenia vysokého napätia a stĺpovej trafostanice je už v súčasnosti osadená podzemná trafostanica s novými káblovými rozvodmi vysokého napätia, zrealizovali sa aj napojenia káblových rozvodov pre všetky odberné miesta v podhradí. 

OSTATNÉ: 

VYBAVENIE INTERIÉROV, EXPOZÍCIE A TECHNICKÉ VYBAVENIE DOLNÉHO A STREDNÉHO HRADU A PODHRADIA –pripravujeme túto zákazku na verejné obstarávanie. Následne (začiatok roku 2024) sa budú dodávky a služby v uvedenom rozsahu realizovať. 

• OBNOVA HORNÉHO HRADU – v súčasnosti pracuje projekčné oddelenie SNM v kooperácii so stavebnou fakultou STUBA na realizačnej projektovej dokumentácii k obnove tejto časti hradu. Táto dokumentácia je potrebná aj pre stavebné povolenie, ako aj pre verejné obstarávanie a hlavne realizáciu stavby. 

• Predpoklad – 01/2024 – 06/2024 – stavebné povolenie a verejné obstarávanie na stavbu Obnovy Horného hradu, 07/2024 – 12/2025 – realizácia Obnovy Horného hradu. 


Umenie na mieste X otvára svoj 2. ročník - v Košickom kraji vyrastú ďalšie diela

Projekt Umenie na mieste X, ktorý priniesol do Košického kraja päť unikátnych landartových diel, má pokračovanie. Organizácia Košice…

Aj remeslo prináša nezabudnuteľný zážitok

Cestovný ruch funguje dobre, ak sa spolieha predovšetkým na to, čo je dostupné lokálne. Turistov zaujíma všetko, čo vychádza z miestnych…

Hrad Krásna Hôrka

Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka sa blíži k svojmu cieľu - otvorenie už v roku 2024. 

10.3.2023 - Krásna HôrkaOd vyhorenia národnej kultúrnej pamiatky Krásnej Hôrky už je to viac ako desať rokov. Aj preto sme s radosťou…