fbpx
NOVÁ GRANTOVÁ VÝZVA NA ROK 2017

Ide o kvalitu a originálnosť

Košice Región Turizmus aj v tomto roku vyhlásil výzvu svojho Grantového programu podpory tvorby a ponuky produktov cestovného ruchu. Výzva je určená členom oblastných organizácií cestovného ruchu v Košickom kraji.

Rozvoj zážitkovej turistiky

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu. Podporené budú predovšetkým projekty, ktoré prinesú jedinečný zážitok namiesto tradičných produktov a služieb, projekty, ktoré ponúknu emočný zážitkový a originálny produkt, aký návštevník nájde len u nás.

Dve oblasti podpory

Zámerom grantového programu je podpora rozvoja infraštruktúry produktov cestovného ruchu na území Košického kraja, ktorá pomôže zlepšiť zážitok návštevníkov. Podpora je sústredená na dve oblasti: Po prvé na rozvoj a vylepšenie už existujúcej ponuky a produktov cestovného ruchu, s cieľom generovať viac návštevníkov, a po druhé na vytvorenie úplne novej ponuky a produktov s vysokým potenciálom pre rozvoj daného územia.

Dvojkolová výzva

Zmenou oproti predchádzajúcim rokom je, že v roku 2017 je výzva administrovaná v dvoch kolách. V prvom kole stačí mailom predložiť projektový zámer a až po jeho odsúhlasení, bude žiadateľ o grant vyzvaný na dopracovanie projektu a kompletnej žiadosti o finančnú podporu. Uzávierka na predkladanie projektových zámerov je 23. marca 2017. Finančná podpora na projekt bude aj v tomto roku pridelená maximálne v rovnakej výške, akou prispeje aj žiadateľ o podporu. Výška minimálneho príspevku na jeden projekt sa ale oproti minulému roku zvýšila a je teda od 5 000 EUR do 20 000 EUR. Vyššia je aj celková alokovaná suma na výzvu, je to 50 000 EUR.

Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať si príručku pre žiadateľa (viď. príloha) o poskytnutie finančnej podpory z rozpočtu krajskej organizácie Košice Región Turizmus, ktorú spolu s ostatnými dokumentami nájdete v prílohe.

Košice Región Turizmus je vyhlasovateľom a zároveň aj sprostredkovateľským orgánom grantového programu. Košický samosprávny kraj schválil založenie krajskej organizácie cestovného ruchu a svoje členstvo v nej na svojom zasadnutí zastupiteľstva dňa 25. júna 2012 Uznesením č. 439/2012. Organizácia má v zmysle zákona presne definované práva a povinnosti.