fbpx
Čo pribudlo v našom kraji vďaka programu Terra Incognita v roku 2019

Košice Región Turizmus je implementačným orgánom programu Košického samosprávneho kraja – Terra Incognita. Jeho úlohou je podpora projektov, ktoré rozvíjajú infraštruktúru a úroveň služieb v cestovnom ruchu. Pozrite si prehľad všetkého, čo vďaka podpore programu Terra Incognita pribudlo v Košickom kraji v roku 2019.

Projekty rozvíjajúce infraštruktúru

V rámci finančného mechanizmu rozvoja návštevníckej infraštruktúry TOP Lokality sme nadviazali na funkčný model nastavený v predošlých rokoch. Zvolený formát súťaže projektových zámerov poskytuje priestor nielen na jednotlivé ohodnotenie kvality a prínosnosti projektu, ale aj na porovnanie projektov z pohľadu očakávaných dopadov pre cestovný ruch v Košickom kraji.

Celkovo bolo predložených 15 žiadostí o podporu, z ktorých bolo po vyhodnotení podporených 6 projektov (z nich jeden žiadateľ musel pre nesplnenie projektového zámeru vrátiť sumu podpory v plnej výške):

Vybudovanie baníckeho chodníka

 • Žiadateľ: obec Žakarovce
 • Poskytnutá dotácia: 8.000 eur

Obec Žakarovce vznikla na pozadí baníctva, a práve jeho historický odkaz chce využiť ako prostriedok rozvoja cestovného ruchu. Nadväzuje tak aj na mesto Gelnica, ktoré už dlhšie v rámci turizmu pracuje s baníckou tematikou a pri dostatočnej aktivizácii aj do budúcna tak existuje reálna perspektíva vzniku akéhosi turistického klastra zameraného na históriu baníctva v tomto regióne. Banícky chodník s desiatimi interaktívnymi zastaveniami mapuje históriu obec i zaujímavosti Žakaroviec. Obec má do budúcna ďalšie plány, týkajúce sa napr. reštaurovania pekárnika, úpravy vstupu šachty Zuzana, kde počítajú aj s vytvorením výstavnej expozície.

Zlepšenie turistickej vybavenosti Jasovského kláštora

 • Žiadateľ: Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov
 • Poskytnutá dotácia: 7.000 eur

Kláštor premonštrátov v Jasove je mimoriadne hodnotnou kultúrno-historickou pamiatkou. Miestny Rád premonštrátov sa snaží aktívne participovať na cestovnom ruchu v tejto lokalite, ktorej prestíž dodáva zápis Jasovskej jaskyne na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

V rámci projektu vznikol turistický audio-sprievodca v piatich jazykoch (anglický, nemecký, maďarský, francúzsky a poľský), ktorý vhodne reaguje na chýbajúce kapacity v sprevádzaní zahraničných turistov. Projektovou aktivitou bolo tiež skvalitnenie zázemia prvého kontaktu.

audioguide kláštor premonštrátov jasov

Hrad nad Vinným – miesto, kam radi prichádzate

 • Žiadateľ: OZ Zemplínsko-užská hradná cesta
 • Poskytnutá dotácia: 13.000 eur

Občianske združenie Zemplínsko-užská hradná cesta zachraňuje 800-ročný stredoveký hrad nad obcou Vinné už celé desaťročie. V rámci zvyšovania návštevníckeho komfortu bol z podporeného projektu realizovaný informačný bod v dvoch miestnostiach na prízemí hradnej zrúcaniny.

Informačný bod má podľa projektového zámeru slúžiť aj na predaj suvenírov a lokálnych výrobkov. Návštevnícku atraktivitu hradu zvýši priestorový sken hradu a virtuálna prehliadka. Rastúcu návštevnosť hradu chce občianske združenie lepšie monitorovať pomocou sčítača pohybu návštevníkov.

Vyhliadková veža s oknom do minulosti a s netradičným zdrojom pitnej vody

 • Žiadateľ: OZ Pre rozvoj Gombaseku
 • Poskytnutá dotácia: 13.000 eur

Projekt nadväzuje na aktivity Občianskeho združenia Pre rozvoj Gombaseku v areáli realizované s podporou programu Terra Incognita v ostatných rokoch. Už zrenovovanú kostolnú zvonicu teraz upravili tak, aby z nej bola možná stála vyhliadka nielen na areál, ale do celého Gombaseckého údolia.

Súčasťou je takzvané Okno do minulosti, teda inštalácia, ktorá pri presne určenom uhle pohľadu akoby dokresľovala pôvodné kontúry paulínskeho kláštora na základe súčasných ruín. Združenie pracuje na zvýšení ubytovacej kapacity v novom zariadení, ktoré rozšíri ponuku kempingu.

gombasek veža

K jaskyni peši aj na bicykli

 • Žiadateľ: obec Ochtiná
 • Poskytnutá dotácia: 9.000 eur

Z obce Ochtiná vedie k Ochtinskej aragonitovej jaskyni (UNESCO) jediná turistická cesta. Jej terén bol však doposiaľ neudržiavaný, pre návštevníkov teda neatraktívny. Chodník vedie lesom, meria 2,3 km a cieľom projektu bolo, aby vyhovoval na aktívny aj pasívny relax.

Okrem úpravy samotného chodníka v rámci projektu zriadili stanovištia s prístreškom a sedením pri ohnisku, na trase rozmiestnili odpadkové koše, stojan na bicykle a herné prvky pre deti. Súčasťou projektových aktivít bolo aj označenie celej trasy orientačnými prvkami.

ochtinská aragonitová jaskyňa

Vyhliadková loď

 • Žiadateľ: Rybia farma Dedinky, s.r.o.
 • Poskytnutá dotácia: 10.000 eur – VRÁTENÉ

Podpora tohto projektu zapadala do širšieho konceptu manažmentu destinácie v južnej časti NP Slovenský raj. Vyhliadkový katamarán na Palcmanskej Maši mal prispieť k zvýšeniu návštevníckej atraktivity tejto lokality a tiež k hodnotnejšiemu zážitku z pobytu v nej. Loď mala tiež posilniť dopravnú dostupnosť medzi Dedinkami a Stratenskou Pílou. Vzhľadom na nesplnenie projektového zámeru zo strany žiadateľa musel ten finančnú podporu v plnej výške vrátiť.


Celková podpora projektov poskytnutá v rámci mechanizmu TOP Lokality v roku 2019 bola 50.000 eur


Projekty zamerané na kreatívny turizmus

V roku 2019 bola dotačná výzva zameraná na podporu kreatívneho cestovného ruchu. Otvorila sa väčšiemu počtu žiadateľov, a to nielen teritoriálne, ale aj novými možnosťami zapojenia. Podporené boli projekty, ktoré skvalitňujú existujúce alebo prinášajú nové služby s úmyslom vytvorenia jedinečného a autentického zážitku návštevníka v destinácii.  

Výzva sa riadila VZN Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z programu Terra Incognita a bola určená všetkým aktérom v cestovnom ruchu a kultúre na území KSK. Na jeden projekt bolo možné získať dotáciu minimálne 3.000 eur a maximálne 15.000 eur.

Celkovo bolo predložených 37 žiadostí o podporu, z ktorých bolo po vyhodnotení podporených 6 projektov.

Ružínska cesta Svetlonoškových rozprávok

 • Žiadateľ: obec Margecany
 • Poskytnutá dotácia: 12.000 eur

Päť drevených sôch trpaslíka Svetlonoška vyrástlo vedľa cesty vedúcej od Margecian ku kultúrnej pamiatke – Margecianskemu tunelu. Každá socha má v jednej ruke listinu a v druhej ruke lampáš so svetlom. Lampáš napájaný z fotovoltického panela osvetlí nielen samotnú sochu s listinou, ale aj vedľajšiu cestu. Návštevník sa ocitne na rozprávkovom chodníku, ktorý ho svetlom vedie k „domčeku“. Domčekom rozprávkového trpaslíka Svetlonoška, ktorý svetlom volá deti a iných pútnikov na prehliadku svojho príbytku, je tunel.

Vtáčí raj

 • Žiadateľ: Nadácia ZaOSK Senné
 • Poskytnutá dotácia: 13.000 eur

Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa sa od roku 2011 stará o historický objekt kaštieľa, vylepšuje jeho okolie v Sennom, ktoré je vstupnou bránou do chráneného vtáčieho územia, takzvaného Vtáčieho raja.

V rámci tohto projektu žiadateľ vybudoval zázemie pre návštevníkov Vtáčieho raja, zveľadil priestor záhrady na relax a pripravil miesta pre vidiecky turizmus v každom ročnom období. Aktivity projektu majú zlepšiť celkový návštevnícky zážitok po dokončení rekonštrukcie kaštieľa.

senianske rybníky vtáčí ráj

Výstavba repliky obetnej jamy z doby bronzovej

 • Žiadateľ: OZ Collegium Myssle
 • Poskytnutá dotácia: 3.000 eur

Objekt je súčasťou expozície archeologického skanzenu v Nižnej Myšli, ktorý sa postupne buduje na mieste vykopávok. Archeologický ústav SAV tu už 40 rokov realizuje systematický výskum tejto významnej archeologickej lokality z doby bronzovej. Obetná kruhovitá jama je približne dva metre hlboká, chránená prístreškom, vybavená informačnými tabuľami, aby spĺňala prezentačné i bezpečnostné požiadavky.

Obrazáreň a rodové múzeum Forgáchovcov – Hrad Slanec

 • Žiadateľ: OZ Zachráňme hrad Slanec
 • Poskytnutá dotácia: 9.000 eur

Vďaka podpore programu Terra Incognita došlo k znovuzrodeniu zaniknutej obrazárne a rodového múzea Forgáčov. Najdôležitejšou stavebnou úpravou bola obnova dverných a okenných výplní veže Hradu Slanec, čím sa výrazne skráti doba, ktorá ochranárov hradu delí od sprístupnenia celej hradnej veže so stálou expozíciou širokej verejnosti. Realizáciou projektu sa vytvorili chránené priestory, do ktorých presunú vzácne exponáty, doteraz uložené v dočasnom sklade.

hrad slanec

Baníci na konci sveta

 • Žiadateľ: obec Poráč
 • Poskytnutá dotácia: 12.000 eur

Projekt rozšíril a doplnil voľnočasové aktivity v rámci banského skanzenu Poráč o banskú železničku a banský orloj. Na železničke si návštevníci môžu vyskúšať spôsob dopravy baníkov v podzemí, vedie od strediska Poráč Park k štôlni Pavol, až pod štôlňu Peter, pričom do budúcna sa uvažuje aj o predĺžení trasy. Banský orloj znázorňuje podzemie bane a chod orloja je sprevádzaný hudbou. Žiadateľ sa snaží neustále zvyšovať návštevnícku atraktívnosť Poráčskej doliny.

Taviaca pec a banský skanzen v Gelnici

 • Žiadateľ: mesto Gelnica
 • Poskytnutá dotácia: 11.000 eur

Žiadateľ projektom nadväzuje na aktivity zrealizované s podporou programu Terra Incognita v predošlých rokoch (sprístupnenie banskej dedičnej štôlne Jozef, vybudovanie repliky banského stroja pochwerk).

Zmenšenú repliku tavnej pece vytvorili umeleckí remeselníci podľa nákresov publikovaných v roku 1738. Murovaná pec s plošným základom má výšku 2,5 metra a ide o unikátny druh pece typickej práve pre oblasť Smolníka a Hnileckej doliny. Žiaden originál tohto druhu pece sa nezachoval a doteraz ani nebola vytvorená jej replika.


Celková podpora projektov poskytnutá na podporu kreatívneho cestovného ruchu v roku 2019 bola 60.000 eur


Košický samosprávny kraj v roku 2024 posilní turistickú infraštruktúru finančnou injekciou vo výške 1,35 milióna eur

Košický samosprávny kraj, prostredníctvom etablovanej grantovej výzvy Terra Incognita, aj v roku 2024 podporí nové zaujímavé…

Poznáme víťazov druhého ročníka inovatívnej súťaže Umenie na mieste X

Druhý ročník inovatívnej súťaže Umenie na mieste X, ktorá prináša landartové umelecké diela do návštevníckych lokalít Košického…

Cestovný ruch v Košickom kraji pokračuje v stabilnom raste. Destinácia Kraj sveta má za sebou úspešné leto a zážitkami nabitý rok 2023

Návrat legendárnej lanovky, moderné umenie na turistických „križovatkách“, obľúbené podujatia, významné infraštruktúrne projekty,…