fbpx
Projekt NYKE

NYKE: Tvorba moderných propagačných nástrojov na podporu cestovného ruchu cezhraničnej turistickej destinácie

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných organizácií na slovensko-maďarskom pohraničí. Konkurencia na trhu cestovného ruchu je vysoká a preto je potrebné, aby sa destinácie ako Košický kraj a Nyíregyháza spájali a propagovali spoločne. Z daného dôvodu sa v projekte plánujeme venovať vytvoreniu dlhodobého partnerstva, budovaniu spoločnej značky a aktívnej propagácií spoločného územia. Napríklad prostredníctvom vytvorenia nového destinačného videa  a zvyšovania odborných kompetencií destinačných organizácií. 

Výstupy projektu predstavujú tri nové destinačné videá a branding seminár. Každá destinácia bude disponovať vlastným videom a vyvrcholenie tejto audiovizuálnej spolupráce vyústi do jedného spoločného videa. Od projektu očakávame zviditeľnenie spoločnej prihraničnej destinácie a vytvorenie dlhodobého partnerstva. Plánujeme spoločnú propagáciu územia prostredníctvom destinačného videa, ktoré bude zdieľané napríklad cez partnerov, v informačných centrách a podobne.

Projektoví partneri

  • Košice Región Turizmus
  • Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft.

Program: Interreg V-A Slovensko-Maďarsko

Celkový rozpočet projektu: 58 625 €

Rozpočet Košice Región Turizmus: 32 830 €

Trvanie projektu: 1.9.2020 – 31.8.2021

Skratka projektu: NYKE

Prioritná os.: PO4 Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti


Viac informácií o projekte a programe nájdete www.skhu.eu a www.viacarpatia-spf.eu

Obsah článku nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.