fbpx
Projekt BirdTour

BirdTour: Cezhraničný rozvoj ekoturizmu založenom na Bird-watching-u v osobitne chránených územiach

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu komplexným rozvojom prírodného dedičstva, jeho ochrany a spôsobu interpretácie. Projekt sa zameriava na oblasti Natura 2000 – Senianské rybníky (SKCHVU024) na Slovensku, Bodrogzug, Bodrogské lužné územia (HUBN20071) a Bodrogzug-Kopasz-hegy-Taktaköz (HUBN10001) v Maďarsku. Zároveň má vplyv na ďalšie územia v Košickom samosprávnom kraji: CHVÚ Medzibodrožie (SKCHVU015), Ondavská rovina (SKCHVU037) a Slanské vrchy (SKCHVU025). V rámci projektu plánujeme rozvoj a obnovu infraštruktúry na účely cestovného ruchu v týchto lokalitách. Konkrétne v rámci projektu vzniknú návštevnícke centrá, rozšíria a obnovia sa náučné chodníky v Sennom, Bodrogkeresztúr, Sárospatak a Tarcal.  Zároveň plánujeme rozvíjať komplexné balíčky produktov ekoturizmu, ktoré budú aktívne ponúkané v návštevníckych centrách. V rámci podpory celkového rozšírenia doplnkových služieb a produktov cestovného ruchu, plánujeme postaviť v Sennom kemping a požičovňu bicyklov.

Pozorovacia veža na náučnom chodníku : SOS BirdLife Slovensko

Počas trvania projektu sa partneri aktívne zúčastnia viacerých vzdelávacích aktivít, s cieľom zvýšiť svoje personálne kapacity. V závere plánujeme rozšíriť povedomie o vyššie uvedených oblastiach, a to spoločnými marketingovými aktivitami. Ich súčasťou, okrem iného, bude aj Vtáčí sprievodca, ktorý predstaví niekoľko dôležitých miest výskytu vtákov v programovej oblasti. Marketingové aktivity bude doplnené aj o vzdelávací film alebo 3D prehliadku.

Očakávané výsledky projektu

Ako výsledok projektu očakávame zlepšenie návštevníckej infraštruktúry, rozšírenie ďalších služieb cestovného ruchu v uvedených oblastiach, zvýšenie počtu cezhraničných komplexných produktov cestovného ruchu, zvýšenie povedomia o oblastiach prírodného dedičstva a nakoniec zvýšenie dopytu verejnosti po ochrane prírodných hodnôt a biodiverzity.

Náučný chodník

Projektoví partneri

  • Košice Región Turizmus
  • Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovakia
  • Zöld Kör – Föld Barátai Magyarország tagja
  • Nadácia na záchranu a obnovu Senianskeho kaštieľa

Program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko

Celkový rozpočet projektu: 962 606,43 €

Rozpočet Košice Región Turizmus: 49 292,25 €

Skratka projektu: BirdTour

Priorita: Príroda a kultúra

Špecifický cieľ: Zvyšovanie atraktívnosti pohraničnej oblasti

Obsah článku nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.