fbpx
Projekt ABAKE

ABAKE: Zatraktívnenie prihraničných regiónov vďaka cezhraničnej spolupráci

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných organizácií na slovensko-maďarskom pohraničí za účelom koncepčného nastavenia marketingu dotknutého územia. Košický kraj a Abovský región patria medzi menej turisticky rozvinuté a exponované destinácie v rámci slovensko-maďarského trhu. Tieto destinácie sa nemôžu v počte návštevníkov rovnať Tatrám, Bratislave či Budapešti. Tento fakt pripisujeme ich lokalizácií pri východných hraniciach a ťažšej prístupnosti, napríklad vzhľadom na chýbajúce diaľničné spojenie.

Prihraničná destinácia, ktorá je predmetom projektu, však disponuje veľkým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. Je významným zdrojom kultúrneho dedičstva, liečivých vôd, chránených území európskeho významu a taktiež obsahuje v sebe interesantný kultúrny život.

Na základe uvedených skutočností a významných benefitov, vyplývajúcich zo vzájomnej spolupráce, plánujeme v projekte vytvoriť marketingové stratégie pre oba regióny. Budované na základe spoločného prístupu k problémom cezhraničného územia. A vytvoreniu spoločnej webovej stránky, ktorá bude slúžiť na spoločnú propagáciu územia ako destinácie.

Od projektu očakávame vytvorenie dlhodobého partnerstva, zvýšenie konkurencieschopnosti prihraničných destinácií na trhu cestovného ruchu a zvýšenie návštevnosti prihraničných destinácií.

Projektoví partneri

  • Košice Región Turizmus
  • Aba Turisztikai Közhasznú Egyesület

Program: Interreg V-A Slovensko-Maďarsko

Celkový rozpočet: 53 348,75 €

Rozpočet Košice Región Turizmus: 26 967,50 €

Trvanie projektu: 7.8.2020 – 6.8.2020

Skratka projektu: ABAKE

Prioritná os: PO4 Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti


Viac informácií o projekte a programe nájdete www.skhu.eu a www.viacarpatia-spf.eu

Obsah článku nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.