fbpx
Projekt Rekonštrukcia a obnova prevádzky lanovky na Geravy

Lanovka, ktorá vedie horským prostredím z Dediniek na planinu Geravy, je slovenským unikátom. Bola totiž poslednou funkčnou jednosedačkovou lanovkou. Vyrobili ju koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia, v roku 1970 ju inštalovali do Slovenského raja. 

Bola lákadlom pre turistov, no už takmer desaťročie sa nepohla. Sedačková lanovka, ktorá viedla z Dediniek na planinu Geravy, pritom označovali za jednu z najkrajších v krajine. Všetky pokusy o jej rekonštrukciu boli neúspešné, až do decembra 2018.

Vyhliadková trasa bola dlhá takmer dva kilometre s prevýšením 221 metrov. Lanovka premávala od mája do septembra.

Rozhodnutím Úradu pre reguláciu železničnej dopravy SR zo dňa 22.02.2012, bola lanová dráha Dedinky – Geravy vyradená z prevádzky. Tomuto rozhodnutiu predchádzali kontroly, ktoré zistili nedostatky vedúce ku klasifikácii lanovej dráhy ako nespôsobilej pre ďalšiu bezpečnú prevádzku.

Dôvodom pre vyradenie z prevádzky boli hlavne nedostatky v zastaranej elektrickej časti lanovej dráhy, absencie prevádzkovej dokumentácie, morálne opotrebovanosti lanovej dráhy, opotrebenia jednotlivých častí bez možnosti zabezpečenia pôvodných náhradných dielov.

Lanová dráha je mimo prevádzky už 8 rokov. Dopravné lano je stále uložené v drážkach kladiek kladkových batérií a v drážkach lanových kotúčov. Na dopravnom lane sú pripevnené vozíky lanovej dráhy (jednomiestne sedačky). Elektro časť lanovej dráhy je stále pôvodná, vrátane núdzového pohonu a hlavného motora. Pôvodná je taktiež prevodovka a brzdy vrátane ich ovládania.

Postup realizácie projektu

 • Hlavný a núdzový pohon lanovej dráhy je pôvodný. Z finančných dôvodov bolo vhodné koncepciu hlavného pohonu zachovať. Bolo potrebné nahradiť doterajší elektromotor hlavného pohonu novým typom, ktorý sa bude môcť riadiť novým ovládaním.
 • Bolo taktiež potrebné preveriť celkový stav prevodovej skrine hlavného pohonu, činnosť a funkciu obidvoch bŕzd so zameraním sa na brzdné časy pri všetkých režimoch obsadenia trate a istenia proti prekročeniu dopravnej rýchlosti a smeru točenia. Tieto skúšky boli realizované ešte pred rekonštrukciou elektro časti lanovej dráhy.
 • Pri preverovaní stavu pohonu bolo nutné zamerať sa na prípadné vnútorné defekty prevodovky a uloženie hnacieho kotúča (defekty ozubenia, ložísk a pod.). Pri týchto skúškach bolo teda vhodné súčasne uskutočniť analýzu prevodovej skrine za pomoci merania hluku a vibrácií. Samozrejmosťou bola taktiež výmena olejovej náplne prevodovej skrine.
 • Ďalej bolo potrebné vymeniť doterajší núdzový pohon (dieselagregát) za nový tak, aby bol kompatibilný s novou elektro časťou. Pri súčasnom prevedení hlavného pohonu, núdzového pohonu a bŕzd nie je možné, pre záchranu cestujúcich, využiť možnosť odpojenia poháňacieho kotúča od prevodovky, a buď pomocou hlavnej brzdy zviesť cestujúcich do dolnej stanice samospádom (pri vhodnom rozmiestnení sedačiek) alebo prídavným núdzovým pohonom.
 • Vratná stanica je zabezpečená zamknutou bránou. Celá stanica je zastrešená, oceľová konštrukcia stanice bude v rovnakom stave ako stanica poháňacia.
 • Vzhľadom k dlhšej odstávke a mimoriadnej udalosti (pád stromov na laná), bolo nutné pôvodné lano vymeniť za nové.
 • Po zvesení sedačiek z dopravného lana bolo potrebné všetky sedačky dôkladne prekontrolovať so zvláštnym zameraním na stav nosných rámov, zvarových spojov, sedadiel a pevných úchytov. Boli uskutočnené defektospické kontroly zvarov, nosných rámov a čeľustí pevných úchytov na všetkých sedačkách.  Zistilo sa však, že všetky sedačky boli vnútorne prehnité a bolo nutné všetky tieto sedačky, v počte 145 kompletne vymeniť, repas nebol prípustný.
 • Doterajšie prevedenie batérií kladiek spadá do roku 1980, kedy prebehla ich výmena. Tieto batérie nahradili pôvodné typy z prelomu 60tych a 70tych rokov, ktoré už nezodpovedali normám platným v 80tych rokoch. Vzhľadom k dlhšej odstávke lanovej dráhy bolo potrebné uskutočniť celkovú vizuálnu kontrolu batérií a defektoskopickú kontrolu ich hlavných čapov.
 • Pred uvedením do prevádzky bola prejdená celá trasu lanovej dráhy, uskutočnila sa obnova lesného prieseku a odstránil sa všetok porast zasahujúci nie len do prejazdového profilu dráhy, ale aj v okolí jednotlivých podpier ako aj odhalenia a očistenia pätiek. Bola vykonaná vizuálna kontrola kotvenia, pätiek a oceľových konštrukcií jednotlivých podpier. Doterajšie podpery nie sú vybavené pracovnými plošinami, tieto budú inštalované na doterajšie podpery, vrátane záchytného zariadenia proti pádu pri výstupe na podperu prípadne aj s novými prístupovými rebríkmi.

Hlavné technické dáta lanovej dráhy:

 • Typ lanovej dráhy jednolanová, obežná, osobná dráha s pevným uchytením sedačiek
 • Výrobca TRANSPORTA n.p., Chrudim
 • Rok výroby 1970
 • Číslo výkresu pozdĺžneho profilu 2P-4897ab, 4P-4003
 • Názov lanovej dráhy Dedinky – Geravy
 • Spracovateľ projektu strojnej časti lanovej dráhy TRANSPORTA n.p., Chrudim
 • Spracovateľ projektu elektro časti lanovej dráhy Elektromontážní závody Praha n.p.
 • Rok spracovania projektu cca 1965 až 1969 (zmeny v profile)
 • Vodorovná dopravná vzdialenosť (väzníky staníc) 1 888,80 m
 • Prevýšenie staníc 221,15 m
 • Dopravná rýchlosť 0,73 až 2,20 m/s
 • Revízna rýchlosť 0,50 m/s
 • Doba jazdy 14,80 min.
 • Umiestnenie pohonu hore
 • Umiestnenie napínania dole
 • Druh napínacieho zariadenia mechanické, závažové
 • Priemer hnacieho kotúča ø3,00 m
 • Priemer vratného kotúča ø3,00 m
 • Rozchod lán na trati 3,00 m
 • Priemer lanových kladiek v kladkových batériách ø 400 mm
 • Celkový počet traťových podpier 32 ks
 • Počet nosných traťových podpier 29 ks
 • Počet tlačných traťových podpier 3 ks
 • Vzdialenosť medzi vozíkmi (sedačkami) 27,70 m
 • Počet vozíkov (sedačiek) na trati 2 x 73 = 146 ks
 • Počet miest na vozíku (sedačke) 1 osoba
 • Prepravný výkon (jedným smerom) 297 osob/hod.
 • Príkon motora hlavného pohonu 54 kW

Financovanie projektu je uskutočnené zo zdrojov Košického samosprávneho kraja formou účelovej dotácie zo strany Košice Región Turizmus, Úradu vlády SR a samotnej obce Dedinky.