fbpx
Zriadenie multifunkčnej miestnosti pre návštevníkov detskej železnice

Výstupom projektu podporeného grantom krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus je vybudovanie zázemia vo viacúčelovej staničnej budove na Košickej detskej historickej železnici (KDHŽ), kde doteraz prakticky žiadne zázemie neexistovalo. Projekt tak umožnil jednoznačné zlepšenie podmienok pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu, pritiahnutie väčšieho počtu turistov, lepšie možnosti na zvládnutie zvýšenia ich počtu, ako aj lepšie poskytnutie služieb.

Dokončením hrubej stavby, jej zastrešením a výmenou okien a dverí, no predovšetkým dokončením a zariadením multifunkčnej – dvojpriestorovej časti (miestnosti), sa zlepšili podmienky poskytovania služieb v cestovnom ruchu a tým sa dosiahne vyššia spokojnosť turistov a návštevníkov. Prostredníctvom odovzdávania si dobrej osobnej skúsenosti a cez publicitu sa celkovo zvýši informovanosť o tejto turistickej ponuky a tým aj počet návštevníkov.

Cieľ projektu bol splnený dvojpriestorová miestnosť je pripravená už na zariadenie a inštalovanie nábytku aj informačných technológii, minimúzea, výdajne cestovných lístkov, predajne suvenírov a činnosť infocentra. Konečnému a definitívnemu zariadeniu bránia už iba klimatické pomery a dočasná nemožnosť vykurovania objektu pred jeho celkovým dokončením v období do mája 2018. Vzhľadom na to, že železnička je do apríla 2018 mimo prevádzku, návštevníkovi budú priestory sprístupnené na začiatku hlavnej sezóny a slávnostné otvorenie priestorov je plánované 1. mája 2018.

Multifunkčná miestnosť určená pre turistov a cestujúcich bude slúžiť potrebám cestovného ruchu ako informačný bod, miesto občerstvenia a oddychu s možnosťou zakúpenia cestovných lístkov a suvenírov.

Unikátna detská železnica nemala doteraz potrebné a postačujúce zázemie pre cestujúcich, ako aj pre ľudí zabezpečujúcich jej prevádzku. Vybudovaním a zariadením týchto priestorov v stanici Čermeľ, konečne bude môcť v primeraných priestoroch poskytovať informačné služby, predaj lístkov, možnosť občerstvenia aj použitie sociálneho zariadenia. Okrem toho bol sanovaný dnes už historický informačný systém, známy z autobusových a železničných staníc Československa – tzv. Pragotrón, ktorý tu bude rovnako slúžiť v externom prostredí na informovanie cestujúcich o odchodoch vlakov. Celý Pragotrón bude riadený z PC umiestneného v multifunkčnej miestnosti.

Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.Kampaň Kraj sveta opäť v centre pozornosti

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, doplnila v priebehu…

Nový úsek cyklo trasy až do Maďarska

Vďaka projektu ABA GREENWAY – „Zelený zážitok“, bol vybudovaný nový úsek cyklo trasy, v rámci ktorej môžu cyklisti…

Výzva na podporu cestovného ruchu v Košickom kraji z programu Terra Incognita pre rok 2022.

Dňa 3.9.2021 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov podpory cestovného ruchu. Medzi úspešných žiadateľov bude prerozdelený až…