fbpx
Online konferencia venovaná téme ekoturizmu

(English version below)

Podpora ekoturizmu má pre súčasných obyvateľov a návštevníkov regiónov západnej a strednej Európy obrovský význam. Najmä z hľadiska udržateľnosti a pozitívneho prístupu k životnému prostrediu, čo sú kľúčové moderné tendencie aj v oblasti cestovného ruchu. Dôležitosť tejto témy si uvedomujeme aj v rámci organizácie Košice Región Turizmus, a preto ju plánujeme rozvíjať, taktiež prostredníctvom medzinárodnej online konferencie, realizovanej v rámci projektu EcoVeloTour. Účelom projektu je podporiť rozvoj udržateľného cestovného ruchu v Dunajskom regióne, pozdĺž siete cykloturistických trás EuroVelo 11.

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti z odvetvia cestovného ruchu, ako sú cestovné kancelárie, organizácie CR (KOCR, OOCR, …), hotely, podnikatelia, freelanceri, start-upy či médiá. Účasť na konferencii je bezplatná.


Téma online konferencie: Možnosti rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji

Obsah:

  • Stratégia rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji 
  • Praktické príklady zo zahraničia
  • Predstavenie projektu EcoVeloTour a jeho výstupov v Košickom kraji 
  • Predstavenie projektu BirdTour (Interreg V-A SKHU)

Termín: 25. február 2021, 10:00 – 13:00

Miesto: Online (platforma Zoom)

Program konferencie:

Vyhradzujeme si právo na úpravu uvedeného programu.

 

Záznam z online konferencie: 
https://www.youtube.com/watch?v=7or8RO5Axd8&feature=youtu.be
(Pre nahliadnutie záznamu online konferencie prosím použite tento link alebo kliknite na vyššie uvedené tlačidlo.)

Všetky odpovede na otázky, ktoré boli počas konferencie adresované prednášajúcim, nájdete tu >>. 

Prezentácie, ktoré boli obsahom online konferencie, nájdete samostatne tu >>.

Online forma konferencie sa odvíja od aktuálne platných opatrení, súvisiacich s pandémiou Covid-19, no zároveň reflektuje hodnoty, vychádzajúce zo samotného projektu. Takou hodnotou je aj eliminovanie masovej a neekologickej mobility, čím prispievame nielen k efektívnejšiemu využitiu času samotných účastníkov konferencie, ale aj k šetrnému prístupu k životnému prostrediu. Zároveň poskytuje priestor pre vzájomné prepojenie odborníkov z viacerých kútov sveta.


Obsah konferencie, okrem prezentácie vybraných regiónov, budú dopĺňať aj organizácie podporujúce zodpovedný cestovný ruch a ekoturizmus. Takou organizáciou spomedzi zahraničných účastníkov je aj Alpin Pearls, ktorej cieľom je minimalizovať vplyv cestovného ruchu na životné prostredie a budovať aktivity, podporujúce zelenú mobilitu v regiónoch.

Obdobné zameranie, ciele a hodnoty majú aj projekty, na ktorých dlhodobo aktívne participujeme a budú súčasťou niekoľkých vstupov rámci prednášok online konferencie. Jedným z nich je projekt BirdTour (Interreg V-A SKHU), ako praktický príklad aktivity, zameranej na tvorbu produktov ekoturizmu založenom na fenoméne birdwatchingu v regióne Košického kraja. Ale aj už spomínaný projekt EcoVeloTour, v rámci ktorého sa podieľame na plánovaní ekoturizmu v Košickom kraji s víziou trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Čím sa zvyšuje turistická atraktivita regiónu.

Konferencia je realizovaná v rámci projektu EcoVeloTour, podporeného Interreg Danube Transnational Program.Online conference dedicated to the topic of ecotourism

Promoting ecotourism is of great importance to current residents and visitors to the regions of Western and Central Europe. Especially in terms of sustainability and a positive approach to the environment, which are key modern trends in the field of tourism. We are also aware of the significance of this topic within the organization Košice Región Turizmus and therefore we plan to develop it also through an international online conference, implemented within the EcoVeloTour project. The purpose of the project is to support the development of sustainable tourism in the Danube region along the EuroVelo 11 network of cycling routes.

The conference is intended for the general professional public from the tourism industry, such as travel agencies, tourism organizations (KOCR, OOCR, …), hotels, entrepreneurs, freelancers, start-ups and the media. Attendance at the conference is free.


Topic of the online conference: Possibilities of the development of ecotourism in the Košice region

Contents:

  • Strategy for the development of ecotourism in the Košice region
  • Practical examples from abroad
  • Presentation of the EcoVeloTour project and its outputs in the Košice Region
  • Introduction of the BirdTour project (Interreg V-A SKHU)

Deadline: February 25, 2021, 10:00 a.m. – 1:00 p.m.

Location: Online (Zoom platform)

Program of the conference: 

Program

The online form of the conference is based on the current measures related to the Covid-19 pandemic, but also reflects the values ​​stemming from the project itself. Such a value is also the elimination of mass and non-ecological mobility, which contributes not only to a more efficient use of the time of the conference participants themselves, but also to a friendly approach to the environment. At the same time, it provides a space for interconnection of experts from several parts of the world.


The content of the conference, in addition to the presentation of selected regions, will be complemented by organizations promoting responsible tourism and ecotourism. One such organization among foreign participants is Alpin Pearls, whose goal is to minimize the impact of tourism on the environment and to build activities that support green mobility in the regions.

Projects in which we have been actively participating for a long time have a similar focus, goals and values ​​and will be part of several inputs within the lectures of the online conference. One of them is the BirdTour project (Interreg V-A SKHU) as a practical example of an activity focused on the creation of ecotourism products based on the phenomenon of birdwatching in the Košice region. But also the already mentioned EcoVeloTour project, within which we participate in the planning of ecotourism in the Košice region with a vision of sustainable tourism development. This increases the tourist attractiveness of the region.

The conference is implemented within the EcoVeloTour project, supported by the Interreg Danube Transnational Program.


Podporili sme opravu lietadla Antonov AN - 2, určeného pre vyhliadkové lety nad Spišom

V nedeľu, 2. júna 2024, bol v Spišskej Novej Vsi verejnosti slávnostne predstavený nový zážitkový projekt  „Za pamiatkami na krídlach…

Predstavili sme novú ponuku školských výletov do krajiny Haravara a jednodňových autobusových výletov pre rok 2024

Náš Regionálny informačný bod priniesol svoju rozmanitú ponuku aktivít pre nadchádzajúcu turistickú sezónu 2024. Okrem tradičných…

TLAČOVÁ SPRÁVA: BirdTour: Rozkvet ekoturizmu v srdci Európy, s unikátnym pohľadom na vtáctvo

Spojenie prírody a turizmu s myšlienkou oživiť a zatraktívniť prihraničný región prináša medzinárodný projekt s názvom…