fbpx
Výzva: NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.


Termín na podanie žiadostí do prvého kola: 05.11.2020


Oprávnení predkladatelia projektov

Oprávnení žiadatelia:

– obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),

– subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (štátu – SR, mesta/ samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu,

– fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) – poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu,

– mimovládne organizácie

Oprávnené aktivity sú

A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu,

B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

A.1. cyklistické komunikácie – obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami,

A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.);

A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);

A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.;

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

V rámci aktivity A.2. je systém automatickej požičovne bicyklov oprávnený za predpokladu, že dôjde k vytvoreniu nového alebo k rozšíreniu existujúceho systému, pričom samostatný nákup bicyklov nie je oprávnený.


Bližšie informácie nájdete na https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-s-kodom-irop-po1-sc122-2020-59/1124-67-1124-15737/