fbpx
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

V rámci tejto výzvy sa môžu oprávnení žiadatelia, ktorými sú subjekty verejnej správy, združenia fyzických osôb, združenia fyzických a právnických osôb a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby vrátane cirkví a náboženských spoločností uchádzať o dotáciu až do výšky 200.000 € na jedno vodozádržné opatrenie.


Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav:

  • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
  • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
  • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
  • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
  • realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj „samopnúce“),
  • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami).
  • výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území, podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu

V kombinácii s vodozádržnými opatreniami je možné realizovať aj prvky cestovného ruchu, ako budovanie altánkov, lavičiek, odpočívadiel, fontán a podobne.


Bližšie informácie sú dostupné na https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/62-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine/